Αναζήτηση / Search

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Τειρεσίας - Τί είναι το ΣΑΥ

Στο Σύστημα Οικονομικής Συμπεριφοράς Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, αιτήσεις πτωχεύσεων, αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, κηρυχθείσες πτωχεύσεις, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων, προγράμματα πλειστηριασμών κινητών, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, κατασχέσεις και επιταγές βάσει Ν.Δ 1923, καταγγελίες συμβάσεων καρτών, καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων καταναλωτικής πίστης και στεγαστικών δανείων, καθώς και διοικητικές κυρώσεις.

Σκοπός του ΣΑΥ είναι η εκ μέρους των αποδεκτών των δεδομένων εκτίμηση της φερεγγυότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων

Ο χρόνος που τα δεδομένα μας τηρούνται στο ΣΑΥ έχει ως εξής


Επιταγές* 2 χρόνια
Συναλλαγματικές*
Καταγγελίες συμβάσεων καρτών, δανείων καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και χορηγήσεων μέσω παροχής δικαιώματος υπερανάληψης (overdraft) από τρεχούμενο λογαριασμό* 2 χρόνια
Διαταγές Πληρωμής** 3 χρόνια
Προγράμματα Πλειστηριασμών** κινητών και ακινήτων 4 χρόνια
Κατασχέσεις-Επιταγές του Ν.Δ. 1923** 4 χρόνια
Διοικητικές Κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών** 4 χρόνια
Αιτήσεις Πτωχεύσεων Διαγράφονται, είτε με την καταχώρηση της τελικής πληροφορίας για κήρυξη της πτώχευσης, είτε, εφόσον ματαιωθεί η σχετική μ' αυτές συζήτηση, μετά 12μηνο από την ημερομηνία της (ματαιωθείσας) συζήτησης, σε κάθε δε περίπτωση διαγράφονται στο μήνα εντός του οποίου συμπληρώνονται 5 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο αρμόδιο δικαστήριο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω μη επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη διαγράφεται η πληροφορία για την αίτηση πτώχευσης, αλλά καταχωρίζεται στο ΣΑΥ η σχετική πληροφορία, η οποία διατηρείται σε αυτό για δέκα (10) έτη.
Αιτήσεις συνδιαλλαγής / Συμφωνίες συνδιαλλαγής (αρ.99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα) -Οι αιτήσεις συνδιαλλαγής διαγράφονται από το αρχείο μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο αρμόδιο Δικαστήριο.
- Οι συμφωνίες συνδιαλλαγής που επικυρώνονται από το Δικαστήριο, διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της συμφωνίας. Σε περίπτωση απόρριψης της επικύρωσης της συμφωνίας ή κήρυξης της λύσης αυτής, τα σχετικά δεδομένα διατηρούνται στο αρχείο για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης.
Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις
Οι πληροφορίες για κηρυχθείσες πτωχεύσεις διαγράφονται από το Αρχείο μετά τη πάροδο δέκα ετών (10) εφόσον οι εργασίες τους δεν συνεχίζονται και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ετών από την κήρυξή τους.
Τροπές Προσημειώσεων σε Υποθήκες Εως ότου εξαλειφθούν

Τα δεδομένα μας διαβιβάζονται στο ΣΑΥ από

Τράπεζες Ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές
Συναλλαγματικές απλήρωτες κατά τη λήξη τους
Καταγγελίες συμβάσεων καταναλωτικής & στεγαστικής πίστης
Πρωτοδικεία Αιτήσεις Πτωχεύσεων
Αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη
Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις
Διαταγές Πληρωμής
Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής (αρ.99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα)
Ειρηνοδικεία Προγρ. Πλειστηριασμών Ακινήτων
Προγρ. Πλειστηριασμών Κινητών
Διαταγές Πληρωμής
Υποθηκοφυλακεία Υποθήκες - Προσημειώσεις Υποθηκών
Τροπές Προσημειώσεων σε Υποθήκες
Κατασχέσεις - Επιταγές του Ν.Δ. 1923
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Διοικητικές Κυρώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων

Σχετικές Αναρτήσεις
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_11.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_5958.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_7933.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_9819.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_7656.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_2215.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το σχόλιό σας μετράει !

Related Posts with Thumbnails