Αναζήτηση / Search

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Ότι πρέπει να γνωρίζετε για την τελετή πολιτικού γάμου


Πολιτικός γάμος μεταξύ Ελλήνων

Για να ολοκληρωθεί και να είναι έγκυρος ένας πολιτικός γάμος μεταξύ Ελλήνων στο Δήμο Σιάτιστας, είναι απαραίτητα τα παρακάτω τέσσερα (4) στάδια:
 

Α. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μελλόνυμφοι, καταθέτουν στο Δήμο μόνιμης κατοικίας τους τα παρακάτω ατομικά δικαιολογητικά, για την έκδοση της άδειας γάμου από το Δήμαρχο, η οποία είναι ατομική: 

1.    Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου (χορηγείται από την υπηρεσία).

2.    Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

3.    Παράβολο Δημοσίου 15 €.

4.    Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή φορολογική δήλωση ή μισθωτήριο οικίας κλπ.)

5.    Πρωτότυπο απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης, που χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

6.    Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο (η) αναφερόμενος (-η), είναι άγαμος (-η), ή διαζευγμένος (-η).

7.    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν.1599/86, η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται στο γραφείο πολιτικών γάμων του Δήμου, όπου βεβαιώνεται ότι: ο μελλόνυφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Α.Κ., είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Σιάτιστας, εάν τελεί τον πρώτο ή δεύτερο κ.λ.π.

8.    Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο ή διαζευγμένη, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γάμου, στην οποία πρέπει να έχει εγγραφεί η λύση του γάμου, από το Ληξιαρχείο του τόπου που έγινε ο προηγούμενος γάμος.

9.    Εφόσον πρόκειται για χηρεία, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του ή της πρώην συζύγου.

10.    Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, υποβάλλεται Δικαστική Απόφαση για την συγκατάθεση των γονέων.

Για την κατάθεση των εγγράφων και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητά του. Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, από τον Δήμο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.  

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 

Για την τέλεση πολιτικού γάμου μεταξύ Ελλήνων, κάθε ενδιαφερόμενος (μελλόνυμφος) πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο Σιάτιστας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.    Ατομική άδεια πολιτικού γάμου, που εκδίδεται από το Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.

2.    Φωτοτυπία ταυτότητας.

3.    Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγια.

4.    Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο ή διαζευγμένη, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γάμου, στην οποία πρέπει να έχει εγγραφεί η λύση του γάμου, από το Ληξιαρχείο του τόπου που έγινε ο προηγούμενος γάμος.

5.    Εφόσον πρόκειται για χηρεία, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του ή της πρώην συζύγου.

6.    Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, υποβάλλεται δικαστική απόφαση για την συγκατάθεση των γονέων. 

7.    Αίτηση Τέλεσης Γάμου (χορηγείται από την υπηρεσία). Εφόσον προσκομιστούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και αφού ελεγχθούν από το αρμόδιο Γραφείο του Δήμου, οι μελλόνυμφοι καταθέτουν στο Δήμο Σιάτιστας κοινή αίτηση και ζητούν την τέλεση του πολιτικού γάμου και οριστικοποιείται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος τέλεσης του γάμου.  

Γ. ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 

Οι πολιτικοί γάμοι τελούνται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Σιάτιστας.
Κατά τη διάρκεια τέλεσης του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα τον οποίο επιλέγει ο ίδιος. Κάθε μάρτυρας πρέπει να είναι ενήλικο άτομο (άνω των 18 ετών) ανεξάρτητα από βαθμό συγγένειας ή σχέσης με τον μελλόνυμφο. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και να διαθέτουν νόμιμη διαμονή. 

Δ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 

Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν από τον γάμο αυτό στον Δήμαρχο κατά την υπογραφή της «Δήλωσης Γάμου» που συντάσσεται μετά την τελετή. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα. Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Σιάτιστας, σε προθεσμία 40 ημερών από την τέλεση. Αν ο γάμος δηλωθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο στους υπόχρεους.

Διευκρινιστικά στοιχεία

– Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, το Κάιρο ή την Κωνσταντινούπολη, ισχύει και το Πιστοποιητικό Βάπτισης του Πατριαρχείου αντί Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.

- Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή την Αίγυπτο και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα, παντρεύονται ως αλλοδαποί.


3.    Πολιτικός γάμος μεταξύ αλλοδαπών, μονίμων κατοίκων Ελλάδας
Δικαίωμα για σύναψη πολιτικού γάμου, έχουν όλοι οι αλλοδαποί εφόσον παραμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν άδεια παραμονής, της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει. 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

1.    Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

2.    Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα περί μη κωλύματος γάμου, μεταφρασμένο στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Ψυρρή) ή Πιστοποιητικό Ελευθερίας για τους Κυπρίους. 

3.    Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, οι οποίες χορηγούνται από τα Ληξιαρχεία του τόπου γέννησης των μελλονύμφων, μεταφρασμένες από το Υπουργείο Εξωτερικών. 

4.    Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο ή διαζευγμένη, υποβάλλεται λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος, μεταφρασμένη από το Ελληνικό Προξενείο του τόπου διαμονής του / της. 

5.    Εφόσον πρόκειται για χηρεία, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του ή της πρώην συζύγου, μεταφρασμένη από το Ελληνικό Προξενείο του τόπου διαμονής του / της. 

6.    Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, υποβάλλεται δικαστική απόφαση για την συγκατάθεση των γονέων. 

7.    Φωτοτυπίες Διαβατηρίων μελλονύμφων. 

8.    Άδεια παραμονής στην Ελλάδα για κάθε μελλόνυμφο, της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει. 
Διευκρινιστικά στοιχεία σε ότι αφορά τα έγγραφα

•    Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή από δημόσια αρχή, θα πρέπει να προσκομίζονται και στην αρχική τους πρωτότυπη έκδοση (ξενόγλωσση). Τα έγγραφα αυτά δεν επιστρέφονται μετά την τέλεση του γάμου. 

•    Οι μεταφράσεις των δημόσιων ξενόγλωσσων εγγράφων πρέπει να γίνονται από επίσημη Αρχή (Ελληνικό Προξενείο ή Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών). 

•    Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961), τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της Χάγης, δηλαδή την επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE (ειδική σφραγίδα που τοποθετείται από την αρμόδια υπηρεσία). 

•    Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961), τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα, θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Ψυρρή) και στη συνέχεια θα γίνεται η μετάφραση τους. 
 
•    Για τους Σύριους, εκτός από τα παραπάνω, χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών και την εδώ Πρεσβεία της Συρίας.

Διευκρινιστικά στοιχεία σε ότι αφορά την τέλεση του γάμου

•    Τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την τέλεση του γάμου, εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά ελεγχθούν από το αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Σιάτιστας, οριστικοποιείται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος τέλεσης του γάμου.

•    Για κάθε ζευγάρι που θα τελέσει γάμο, απαραίτητη είναι η παρουσία δύο (2) μαρτύρων με φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων τους. Οι μάρτυρες θα δηλωθούν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Σιάτιστας μέχρι και μια (1) ημέρα πριν την τέλεση του γάμου. Ως μάρτυρες δύναται να παραστούν οποιοιδήποτε ενήλικες, άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, ανεξαρτήτου συγγένειας ή άλλης σχέσης με τους μελλονύμφους.

Β. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 

Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν από τον γάμο αυτό στον Δήμαρχο κατά την υπογραφή της «Δήλωσης Γάμου» που συντάσσεται μετά την τελετή. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα. Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Σιάτιστας, σε προθεσμία 40 ημερών από την τέλεση. Αν ο γάμος δηλωθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο στους υπόχρεους.  

4.    Πολιτικός γάμος μεταξύ έλληνα και αλλοδαπού

Για να ολοκληρωθεί και να είναι έγκυρος ένας πολιτικός γάμος μεταξύ Έλληνα και αλλοδαπού στο Δήμο Σιάτιστας, είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1.    βεβαίωση του Προξενείου του στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου, που να είναι μεταφρασμένη στα Ελληνικά.

2.    Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως μεταφρασμένη στα Ελληνικά

3.    Άδεια παραμονής σε ισχύ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το σχόλιό σας μετράει !

Related Posts with Thumbnails