Αναζήτηση / Search

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Δ.Ε.Η. - Καταβολή μερίσματος χρήσης 2009 στις 09.07.2010


Ξεκινάει η καταβολή μερίσματος, όπως ανακοίνωσε η Δ.Ε.Η., σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η 8η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2010, το μέρισμα για τη χρήση 2009 ανέρχεται σε Ευρώ 1,00 (ένα Ευρώ) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν βάσει του ν. 3697/2008 φόρος 10%. Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό μετά την παρακράτηση του φόρου, ανέρχεται σε 0,90 ευρώ/μετοχή.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 05 Ιουλίου 2010 (record date). Από την 1η Ιουλίου 2010 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολήψεως επί των κερδών της χρήσεως 2009.

Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 9 Ιουλίου 2010 από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank EFG μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί εξαίρεση από τον χειριστή ή από την Ε.Χ.Α.Ε ή οι μετοχές τηρούνται υπό τον χειρισμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή καταβολή θα γίνει μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank EFG, προσκομίζοντας αυτοπροσώπως το Δελτίο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας, καθώς και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-5230951) ή στην Τράπεζα Eurobank EFG, Αθήνα τηλ. (210-3523643).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το σχόλιό σας μετράει !

Related Posts with Thumbnails